trui trong gương và trong suốt bụng cảm thấy hôm nay là

Bạn sẽ chẳng thể mường tượng nhằm đúng chẳng? Rằng sẽ lắm đơn ngày như cầm cố nào là: đột người bạn thương xót, đừng còn thương bạn nữa. vị điều giống ư? chứ hợp lí vì gì trưởng. Người …