Lại giàu những lát sáng trui chỉ muốn mãi vùi đầu vào

Bạn sẽ không thể hình dung để đúng chứ? Rằng sẽ có một ngày như thế nào: bỗng người bạn thương, đừng đương yêu thương bạn nữa. vày điều chi ư? chẳng có lí vị chi hết. Người ta chỉ …